Є нова Концепція середньої школи

28.03.2016 21:48


За визначенням авторів Концепції, перехід на нову структуру української школи й оновлений зміст освіти можливий у такі терміни: початкова освіта з 2018/2019 навчального року; базова середня освіта з 2022/2023 навчального року; профільна середня освіта з 2019/2020 навчального року, якщо Закон України "Про освіту" буде прийнятий до 1 липня 2016 року.

Проектом Концепції передбачено, що з 2017/18 навчального року в системі післядипломної освіти має розпочатись підвищення кваліфікації вчителів початкової школи відповідно до нових навчальних програм початкової школи; з 2018/19 навчального року – учителів, що працюватимуть у ліцеях.

У Концепції зазначається, що нові зовнішні і внутрішні чинники зумовлюють потребу коригування ряду принципових положень щодо діяльності загальноосвітньої школи України. Зокрема, глобалізаційні виклики сьогодення спричиняють необхідність наднаціонального узгодження головних параметрів функціонування загальноосвітньої школи (мети, змісту, організації та результатів навчання) відповідно до міжнародних тенденцій розвитку освіти.

Автори Концепції наголошують, що до внутрішніх чинників модернізації діяльності школи передусім слід віднести недостатню відповідність змісту й організації шкільного навчання стратегічній потребі виховання інноваційної, патріотично налаштованої особистості, здатної до сприйняття і творення продуктивних змін і нововведень у різних галузях економіки і суспільного життя як запоруки конкурентоспроможності України в динамічному світі і, власне, її існування як незалежної держави.

«Нині ці фактори не справляють належного впливу на діяльність школи, що істотно позначається на її результативності. Участь українських школярів у міжнародних дослідженнях якості природничо-математичної освіти TIMSS у 2007 і 2011 роках засвідчила невміння переважної більшості з них (понад дві третини) застосовувати набуті знання у практичній діяльності, реальних життєвих ситуаціях, для пояснення природних явищ, розв’язувати завдання комплексного характеру, залучати для цього необхідну додаткову інформацію», - йдеться у Концепції.

У документі зазначається, що далеко не повністю реалізується компетентнісний підхід у навчанні, неефективно здійснюється формування ключових компетентностей, зокрема здатності вчитися, що є причиною більшості навчальних невдач школярів і низької результативності навчання.

Потребує вдосконалення також зміст загальної середньої освіти. Як показав аналіз, здійснений ученими НАПН України, він переобтяжений другорядним, фактологічним матеріалом, у багатьох випадках нераціонально структурований, надмірно регламентований для обов’язкового вивчення особливо в початковій і старшій школі, недостатньо сприяє формуванню цілісної свідомості, цілісного образу світу, розкриттю місії і місця людини в ньому.

«Застосовувані в масовій шкільній практиці дидактичні системи і технології не завжди відповідають сучасним тенденціям розвитку освіти. Процеси трасформації домінуючого поки що інформаційно-репродуктивного навчання відбуваються недостатньо інтенсивно. Потребує радикальної модернізації зміст і організація навчання в старшій профільній школі. У зв’язку з децентралізаційними процесами в країні нові підходи мають бути покладені в основу управління школою та її фінансування з метою розширення автономності закладу в реалізації його функцій», - йдеться у документі.

Автори Концепції звертають увагу, що зазначене зумовлює необхідність нової цілісної характеристики середньої школи, основних засад її діяльності.

Запропонованою концепцією також визначено мету, завдання і засади діяльності школи, описано структуру школи та вимоги до змісту загальної середньої освіти, організацію освітнього процесу у школі, вимоги до інформатизації середньої освіти та психологічний супровід освітнього процесу.Також автори документа, вважають за необхідне розробку середньострокової державної програми переходу шкіл на нову структуру і зміст освіти з відповідним фінансовим забезпеченням запланованих заходів.

Назад